Prieskum minerálnych prameňov v rámci vodohospodárskeho prieskumu spracovaného v júli 1992.


V okrese Banská Bystrica sa nachádza 62 prameňov minerálných vôd. Prieskum prameňov bol prevedný v druhom polroku r. 1992. Pramene sú zakreslené v mape 1 : 250 000 a podrobnejšie, podľa jednotlivých obcí v mape 1 : 10 000. Textová časť obsahuje aktualizovanú stručnú charakteristiku a analýzu všetkých minerálnych prameňov v okrese Banská Bystrica podľa lokalít v abecednom poriadku. Vdnešnej dobe sa tieto minerálne vody využívajú len ako príjemný a chutný nápoj pre miestnych obyvateľov, prípadne náhodných návštevníkov.

Súčasťou textovej časti je aj fotodokumentácia všetkých prameňov. Prieskumom sme zistili, že niektoré pramene boli výstavbou rôznych zariadení zlikvidované a jeden prameň zatiaľ neregistrovaný.

V archívnom paré sú doložené aj analýzy jednotlivých minerálnych a kúpeľných prameňov tak, ako boli vyhodnotené inžiniersko - geologickým a hydro - geologickým prieskumom Žilina a Balneochemickým laboratóriom Piešťany.