Slovník najčastejších výrazov z oblasti minerálnych prameňov
Slovak-English dictionary - the most frequent terms relevant to mineral waters

anglicko - slovenský

uk.gif (1335 bytes) slovakia.gif (244 bytes)

acid sludge

kyselina sírová

afflux

pritekanie

ammonium sulphate

síran amónny

balance beam

váhadlo

blockhouse

zrub

borid acid

kyselina bóritá

calcium-magnesium-sodium

vápenato-horečnato-sodná

casing

pažnica

concrete face

betónové čelo

concrete lining

obmurovka

concrete pit

betónové čelo

concrete slab

betónová šachtová doska

conduct away

odvádzať

consumption

spotreba

deposit survey

ložiskový prieskum

depreciated

znehodnotený

domestic water - supply pump

vodáreň (domáca)

drain

odtekať

drain pipes

melioračné rúry

effluent

odtekajúci

erosion rill

erózna ryha

fascia

doska nesúca odkvapový žľab

fascine

hať

feeding

napájadlo

fence

ohrada

ferrous

železitý

file

obkladať obkladačkami

fitting

úprava

fluctuation

kolísanie (vodnej hladiny)

garden-house

altánok

guide

pažnica

iodide

jodid

lead away

odvádzať

line

obkladať

log wall

zrubová stena

log-cabin

zrub

modify

upravené

panel

obkladať doskami

pig mould

kadluba

pillar

pilier

piping

potrubie

plywood sheet

preglejka

pond

rybník

prospect hole

vrt

protrude

vyčnieva

pumping device

čerpadlo

quarry

kameňolom

reaming

vystužený

retain

zachytávať (vodu)

road ditch

cestná priekopa

runner

žľab

runoff

odtok

rustic work

zrubová stavba

shelter

prístrešok

silicic acid

kyselina kremičitá

steel

oceľ

stone-pit

kameňolom

sulphate

síranová

tablings

dosky

treatment

úprava

trough

koryto

tubing

pažnica

unmodified

neupravený

vineyard

vinohrad

water diversion

odber vody

water inflow

prítok

water surplus

prebytočná voda

Autori : Martin Zeman, Nada Machkova
Team studentov : Beata Trulikova ml, Miriam Svaralova, Jan Weissensteiner
Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia