Slovník najčastejších výrazov z oblasti minerálnych prameňov

Slovak-English dictionary - the most frequent terms relevant to mineral waters

  slovensko - anglický

altánok  garden-house 
betónová šachtová doska  concrete slab 
betónové čelo concrete pit concrete face
cestná priekopa road ditch
čerpadlo  pumping device
doska nesúca odkvapový žľab fascia 
dosky tablings
erózna ryha  erosion rill 
hať fascine
jodid  iodide
kadluba  pig mould 
kameňolom quarry, stone-pit
kolísanie (vodnej hladiny) fluctuate
koryto trough
kyselina bóritá borid acid
kyselina kremičitá silicic acid 
kyselina sírová  acid sludge 
ložiskový prieskum deposit survey 
melioračné rúry drain pipes 
napájadlo  feeding 
neupravený unmodified
obkladať  line 
obkladať doskami  panel 
obkladať obkladačkami file 
obmurovka  concrete lining
oceľ  steel 
odber vody water diversion 
odtekajúci effluent 
odtekať  drain 
odtok runoff 
odvádzať conduct away, lead away
ohrada  fence 
pažnica guide, tubing, casing
pilier  pillar
potrubie piping
prebytočná voda  water surplus
preglejka  plywood sheet 
prístrešok shelter 
pritekanie afflux
prítok  water inflow 
rybník pond
síran amonný  ammonium sulphate
síranová  sulphate
spotreba consumption
úprava  fitting, treatment
upravené  modify
váhadlo balance beam
vápenato-horečnato-sodná calcium-magnesium-sodium
vinohrad  vineyard 
vodáreň (domáca) domestic water - supply pump 
vrt  prospect hole
vyčnieva protrude
vystužený reaming
zachytávať (vodu) retain
znehodnotený  depreciated 
zrub  blockhouse, log-cabin 
zrubová stavba rustic work 
zrubová stena log wall 
železitý ferrous
žľab runner 
Autori : Martin Zeman, Nada Machkova
Team studentov : Beata Trulikova ml, Miriam Svaralova, Jan Weissensteiner
Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia

Last update : 20 May, 1999 10:25 AM