Minerálne pramene Slovenskej republiky (stav k 20.5.1999)

Minerálne vody - významný zdroj príjmu tekutín pre ľudský organizmus

Slovensko je na výskyt minerálnych a termálnych vôd neobyčajne bohaté. Pre každú krajinu, v ktorej sa nachádzajú, majú veľký zdravotnícky, hospodársky a spoločenský význam. Na našom území sa nachádzajú všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych, niektoré aj vo veľkých koncentráciách.

Minerálne vody v širšom zmysle chápeme ako vody, ktoré sa od obyčajných vôd odlišujú svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Podľa československej štátnej normy ČSN - 86 8000 minerálne vody delíme na:

1. prírodné minerálne vody

2. prírodné liečivé /kúpeľné/ vody

3. prírodné minerálne vody stolové

- prírodné minerálne vody sú vody v prírodných prameňoch i v umelých záchytných objektoch, ktoré majú v mieste výveru obsah rozpustených pevných látok viac ako 1000 mg/l rozpustného CO2.

- prírodné liečivé vody sú vody, ktoré vzhľadom na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú vedecky dokázané blahodárne účinky na ľudské zdravie, takže ich možno využívať na liečebné účely.

- prírodné minerálne vody stolové sú vody, ktoré svojim chemickým zložením, fyzikálnymi a chuťovými vlastnosťami sú vhodné ako diabetické osviežujúce nápoje. Obsah rozpusteného kysličníka uhličitého je vyšší ako 1000 mg/l a obsah rozpustených pevných látok nižší ako 5000 mg/l. Ani jedna zo zložiek a tak isto ani celý súbor týchto zložiek však nemá výrazné farmakologické účinky. Ďalej minerálne a liečivé vody rozdeľujeme a hodnotíme tiež podľa :

- obsahu rozpustených plynov - uhličité, sírne

- obsahu rozpustených pevných látok /celkovej mineralizácie/ : obyčajné, slabo mineralizované, stredne mineralizované a silno mineralizované

- hlavných iónových zložiek - sírne, jódové, brómové, železnaté a so zvýšeným obsahom prvkov : Li, Sr, Ba, Mn, F, H2SiO3, HBO2

- biologicky a farmakologicky významných zložiek

- aktuálnej reakcie : veľmi kyslé, veľmi alkalické

- rádioaktivity - radónové

- prirodzenej teploty v mieste výveru - vlažné, teplé, horúce

osmotického tlaku - hypotonické, izotonické, hypertonické

Prieskum minerálnych a kúpeľných prameňov je súčasťou pasportizácie a inventarizácie prameňov na Slovensku. Pri tejto pasportizácii bol každý prameň presne zameraný satelitnou technológiou GPS a to konkrétne GPS prijímačom TOPCON TURBO G-1 s absolútnou presnosťou metódou postprocessingu 1 - 5 m. Takisto bol každý prameň sfotodokumentovaný a bola urobená krátka niekoľko sekundová videosekvencia. Ako podklad pre úplnú pasportizáciu nám slúžili viaceré zdroje :

- vodohospodársky prieskum spracovaný v júli 1992

- výpis z registra minerálnych prameňov MZ - inšpektorátu kúpeľov a žriedel v Bratislave

- publikácia P. Krahulca - Minerálne vody Slovenska z roku 1977.

Táto mapka je klikateľná, klikajte na jednotlivé značky prameňov alebo si priamo najdite pramen podla zoznamov za prislusne okresy. Postupne su informacie o jednotlivych pramenoch prekladane a vystavene na nasej stranke dvojjazycne ( SK/US ). Subezne sa tak doplne aj
slovensko-anglicky slovnik najcastejsich vyrazov z oblasti mineralnych pramenov
anglicko-slovensky slovnik najcastejsich vyrazov z oblasti mineralnych pramenov

Niektoré mapove vyrezy majú okolo 300 kB, takže to pôjde občas trochu pomaly ...

Autori : Martin Zeman, Nada Machkova
Team studentov : Beata Trulikova ml, Miriam Svaralova, Jan Weissensteiner
Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia